A Társaságunk által a társasházi közösköltség-hátralékok kezelésére ajánlott konstrukció és mintaszerződések megértéséhez nélkülözhetetlen követeléskezelési ismeretekből e menüpontban kínálunk bőséges ízelítőt.

Amit a követeléskezelésről tudni érdemes

A követeléskezelést sokan hiszik pusztán adósságbehajtási procedúrának. Természetesen a követeléskezelő törekszik arra, hogy a kintlévőségek minél nagyobb részét behajtsa, ám eközben felkínálja ügyfeleinek, adósainak a puszta adósságbehajtáson túlmutató lehetőségeket is. Éppen emiatt a követeléskezelés empátiát igényel és szakmai felkészültséget, ennek keretében a pénzügyi ismereteken túl jártasságot és kompetenciát a társadalomismeret, a jog, és a kommunikáció szakterületein is.

Ez a többlet eredményez garantált sikereket, eredményeket azok számára, akik Társaságunkat bízzák meg kintlévőségeik kezelésével és behajtásával.

Ahogy nem rontunk ajtóstól a házba, a követeléskezelést sem a végrehajtással kell indítani. Ehelyett elsőként a felszólítás és a meggyőzés a cél. Ezt követően megindulnak ugyan különféle jogi eljárások, ám ezek még nem leállíthatatlanok. Ha ezen előzmények után sem mutat az adós fizetési hajlandóságot vagy nem törekszik – általa is betartható – egyezség létrehozatalára, akkor már valóban nincs más lehetőség, mint a végrehajtás és az ezzel járó szankciók, vagyis a kényszerítő intézkedések alkalmazása.

A szoft szakasz

A követeléskezelés ezen szakaszában az adóst tájékoztatjuk adósságának pontos összegéről; ügyvédi felszólítások keretében figyelmeztetjük arra, hogy tartozását határidőre – részben vagy egészben – fizesse meg.

Ha az első felszólítás eredménytelen, a második ügyvédi felszólításban az adós megismerheti, hogy milyen szankciókkal jár, ha a tartozását határidőre nem rendezi vagy ha fizetéskönnyítési lehetőségek igénylésének érdekében nem lép kapcsolatba a követeléskezelő céggel.

A követeléskezelés szoft szakasza a megbízásunk dátumától vagy a fennálló tartozásra vonatkozó információk átadásától számítottan legfeljebb 2 hónapig tart.

A médiumszakasz

A követeléskezelés médium szakaszában elkezdődnek a kintlévőségek érvényesítésének jogi lépései.
1. lépés: fizetési meghagyás kibocsátása
Ha az adós nem mond ellent a fizetési meghagyásnak, az jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik.

Ha az adós – bármilyen okból – ellentmond a fizetési meghagyásnak, akkor a behajtási folyamat a bíróságon folytatódik. A bíróság jogerős ítélete ugyanazt a következményt vonja maga után, mint a jogerőre emelkedő fizetési meghagyás.

2. lépés: végrehajtási lap kibocsátása jogerős fizetési meghagyás vagy bírósági ítélet után
A végrehajtási lapot a követeléskezelő nyújtja be a közjegyzőnek, hogy az továbbítsa a végrehajtónak, de annak kibocsátásáról a követeléskezelő – még a benyújtás előtt – értesíti az adóst, ismételten felszólítva őt a fizetésre, illetve tájékoztatva a benyújtást követő szankciókról. Ha az adós határidőben ezúttal sem tesz lépéseket tartozása megfizetésére vagy egyezség létrehozására, a határidő leteltét követően a végrehajtási lapot megkapja a közjegyző, aki azt megküldi az illetékes végrehajtó részére.

Ezzel az aktussal elkezdődik a követeléskezelés hard szakasza.

A követeléskezelés médium szakasza – normál esetben, vagyis amikor az adós nem mond ellent a fizetési meghagyásnak – 2,5 hónap.

A hard szakasz

A követeléskezelés hard szakaszában a végrehajtó kényszerintézkedéseket foganatosít.

Első lépésekként

– inkasszót bocsát ki bankszámlák ellen, illetve

– munkabért, nyugdíjat és egyéb járandóságot tilt le.

Ezt követően – ha ezen tételekből az adósság megtérülése nem várható –

– ingó- és ingatlanfoglalást kezdeményez, illetve

– végrehajtási jogot jegyeztet be az adós ingatlanaira.

A végrehajtás mindaddig folytatódik, amíg az adósság és annak behajtására fordított költségek meg nem térülnek.

A hard szakasz időtartama függ a behajtandó összeg nagyságától, a végrehajtó agilitásától és szakszerű ügykezelésétől, valamint az adós hozzáállásától.

Az ügyvédi iroda a jogszabályok adta keretek között szakszerű ügyvédi segítséget nyújt ügyfelei követelésének, pénztartozásának behajtása érdekében, a paletta a fizetési felszólítás kiküldésétől, a fizetési meghagyás vagy a felszámolási eljárás kezdeményezésétől a polgári peres képviseleten át egészen a végrehajtási eljárás befejezéséig terjed.

Követelés érvényesítése jogi úton

A követelés jogi érvényesítésének lehetséges formái:

– fizetési felszólítás küldése az adós részére,

– fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elkészítése,

– igényérvényesítés polgári peres eljárás útján,

– jogi képviselet a végrehajtási eljárás során.

Követeléskezelés

A követeléskezelés lehetséges formái:

– személyes egyeztetések lebonyolítása,

– megállapodások, átütemezések elkészítése,

– az adós ellenőrzése, jogi átvilágítása,

– követelések biztosítéki rendszerének kidolgozása, biztosítéki szerződések készítése,

– biztosítékok érvényesítése,

– folyamatos adós monitoring az ügymenet során,

– folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás az ügymenetről.

Ügyvédi felszólítás

Tapasztalataink szerint sok esetben már egy hivatalos ügyvédi felszólító levél is elegendő a tartozás behajtásához és az adós fizetésre bírásához, hiszen ez az első komoly jelzés, amelyből az adós már láthatja, hogy a Társasház elszánt arra, hogy akár további jogi útra is terelje az ügyet.

Fizetési meghagyásos eljárás magánszemély esetén

Kizárólag fizetési meghagyás (fmh) útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, melynek összege (kamatok és járulékos költségek nélkül) a hárommillió forintot nem haladja meg, feltéve, hogy a félnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a pénzkövetelés nem munkaviszonyból ered.

A fizetési meghagyás iránti kérelmet

– ügyvédi irodák kizárólag elektronikus úton terjeszthetnek elő a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elektronikus rendszerén keresztül,

– a jogi képviselő nélkül eljáró társasházak írásban (papíralapon vagy elektronikusan, hivatalos űrlap kitöltésével) és szóban is előterjeszthetnek.

Az eljáró közjegyző a fizetési meghagyást a papíralapon vagy szóban előterjesztett kérelem alapján legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig 3 munkanapon belül bocsátja ki.

A követelés elismerése. Ha a kötelezett a fizetési meghagyás kézbesítése után a jogosult követelését elismeri vagy az elismerésről 15 napon belül nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő 16. napon jogerőssé válik. Ha a jogerő ellenére a kötelezett nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összegre.

Ellentmondás a követelésnek. Ha a kötelezett a jogosult követelését nem ismeri el, azaz annak kellő időben – akár csak részben is – ellentmond, az eljárás az ellentmondással érintett részben perré alakul. Ekkor az eljárás kikerül a közjegyző hatásköréből és a bíróságon folyik tovább, mint peres eljárás. Az ellentmondást az eljáró közjegyzőhöz kell megküldeni a fizetési meghagyás kézhezvételét követő 15 napon belül.

Kézbesítési fikció. A fizetési meghagyást postai kézbesítés esetén – az ellenkező bizonyításáig – kézbesítettnek kell tekinteni

– a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon, ha az iratot a posta „nem kereste” jelzéssel küldi vissza a közjegyzőhöz;

– a kézbesítés megkísérlésének napján, ha az irat az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza.

Kézbesítési kifogás. A címzett a kézbesítési fikció beálltáról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, de legfeljebb a kézbesítési vélelem beállta napjától számított 3 hónapon belül kézbesítési kifogást terjeszthet elő a közjegyzőnél, ha úgy véli, a kézbesítés nem volt szabályszerű vagy önhibáján kívüli okból nem vette át az iratot. A nem szabályszerű kézbesítést – például ha nem a címhely a kötelezett bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye – igazolni kell, az önhibán kívüli okot pedig részletesen elő kell adni a közjegyzőnek írott beadványban.

Részletfizetés, fizetési halasztás. Ha a kötelezett elismeri, hogy a követelés vele szemben fennáll, de nem tud fizetni, kérheti a követelt összeg részletekben való megfizetésének, illetve a teljesítési határidő halasztásának az engedélyezését. Erre kizárólag az ellentmondásra nyitva álló határidőben, azaz a fizetési meghagyás kézhezvételtől számított 15 napon belül van lehetőség.

Ha a jogosult hozzájárul a kötelezett kérelméhez vagy a közjegyző úgy dönt, hogy az nem sérti a felek méltányos érdekeit, a közjegyző kivételesen helyt adhat a kötelezett kérelmének. Ha ez esetben a kötelezett bármely részletet elmulasztja megfizetni, az egész tartozás azonnal esedékessé válik és a követelés jogosultja végrehajtási eljárást indíthat a meg nem fizetett követelés végrehajtására.

A fizetési meghagyás végrehajtása. Ha a fizetési meghagyás (legalább részben) jogerőre emelkedett, a jogosult kérheti a végrehajtását annál a közjegyzőnél, akinél az fmh jogerőre emelkedett. A fizetési meghagyás végrehajtását nem muszáj a teljes jogerős összegre kérni, kevesebbre is lehet. Fontos elem, hogy ha a fél jogi képviselőt vesz igénybe és az hiányos kérelmet terjeszt elő, akkor az nem adható vissza hiánypótlásra, hanem vissza kell utasítani.

Polgári peres eljárás

Az új polgári perrendtartásról szóló törvény rendkívül szigorú feltételeket hozott a peres eljárások mindennapjaiba – komoly kihívás elé állítva ezzel a jogait érvényesíteni kívánó ügyfelet, ügyvédet, de még a bíróságot is.

A keresetlevél. Már a per kezdeményezését szolgáló első iratban, a keresetlevélben szerepelnie kell minden szükséges bizonyítéknak a megfelelő ténybeli és jogi indoklással együtt. Ennek következtében a keresetlevél előkészítése lényegesen hosszabb időt igényel, mint korábban, és továbbra is nagyfokú precizitást.

Perbe idézés. A bíróság a keresetlevelet, ha befogadja, megküldi az ellenérdekű fél (alperes) részére, s ha annak érdemi ellenkérelmét is befogadja, akkor az ügy perfelvételi vagy érdemi tárgyalására határnapot tűz ki és arra a jogosultat felperesként, a kötelezettet pedig alperesként megidézi.

A per. A felperesnek a perben a bíróság előtt kell bizonyítania, hogy a követelése milyen jogcímen és milyen összegben áll fenn.

Ügyvédi közreműködés költségei

Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) szabad megállapodás tárgya, az ügy jellege, összetettsége és az elvégzendő feladatok mennyisége alapján. Minden ügy egyedi, még a gyakrabban előforduló ügyeknek is mindig van sajátos vonása, ezért is minden ügy egyforma körültekintést és alapos munkavégzést igényel.

Többféle díjképzési módszer létezik, amelyek alapján az ügyvédi díjazás lehet egyösszegű, azaz fix díjas, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek ötvözete.

Társaságunk ügyfeleinek – tartós megbízási jogviszony keretében – kedvező, kiszámítható, átalánydíjas ajánlatot tesz, amelyben a díjazás az elvégzendő feladatok spektrumán túl jelentősen függ az ellátandó ügyek számától is. Mivel partnerünk, a Vitári Ügyvédi Iroda felkészült a követeléskezelési eljárások tömeges kezelésére, így tömeges ügykezelés esetén kedvező ajánlatot tud adni, mely a piacon elérhető jogi szolgáltatásokkal összevetve abszolút versenyképes.

Közjegyzői eljárások díjai

A fizetési meghagyásos eljárás díjköteles, amit a kérelem benyújtásakor köteles megfizetni a jogosult. A díjalap a pénzkövetelési eljárásnak a megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összege, a díj mértéke ennek a 3%-a, de minimum 8.000, maximum 300.000 forint, továbbá annyiszor 1.600 forint, ahány fél az eljárásban részt vesz.

A részletfizetés, illetve a fizetési halasztás iránti kérelem is díjköteles beadvány. A kötelezettnek a díjalap 1%-át, de minimum 8.000, maximum 15.000 forintot kell megfizetnie a MOKK részére.

Ha a fizetési meghagyást az adós nem vitatja, a fizetési meghagyás jogerőssé válik és elrendelhető a fizetési meghagyás végrehajtása.

A végrehajtás elrendelése is díjköteles, amit a végrehajtást kérő a kérelem előterjesztésekor köteles megfizetni. A díjalap a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összege, a díj mértéke a díjalap 1%-a, de minimum 8.000 és maximum 150.000 forint. Ha az ugyanazon fizetési meghagyásban ugyanazon követelésben marasztalt egyetemleges adóstársakkal szemben a végrehajtást kérő egyidejűleg kéri a végrehajtás elrendelését, akkor a teljes díjat csak az egyikük után kell megfizetnie, a további egyetemleges adóstársak után annyiszor 8.000 forint a végrehajtási díj, ahányan vannak.

Bírósági eljárási díjak

Az elsőfokú polgári eljárások illetékének alapja az érvényesített összeg, az illeték általános mértéke peres eljárásban az illetékalap 6%-a, de legalább 7.000 és legfeljebb 900.000 forint.

Az illeték a fizetési meghagyásos eljárásban 3%, de legalább 3.000 és legfeljebb 450.000 forint, a végrehajtási eljárásban általában 1%, de legalább 3.000 és legfeljebb 150.000 forint, ám ha a végrehajtást a fővárosi vagy megyei bírósági végrehajtó foganatosítja, akkor 3%, de legalább 8.000, legfeljebb 450.00 forint.

Ha a fizetési meghagyásos eljárást ellentmondás folytán perré alakul, a közjegyzői eljárásban fizetett díjat ki kell kiegészíteni az általános illetékmértékre (6%, de legalább 7.000, legfeljebb 900.000 forint).

Végrehajtási díjak

A végrehajtási költség (munkadíj és költségátalány) a végrehajtási ügyértékhez igazodik.

A végrehajtói munkadíj összege ügyértéksávok szerint

– 100.000 forintig 9.000 forint,

– 100.001–1.000.000 forint között 9.000 forint + a 100.000 forint feletti rész 3%-a,

– 1.000.001–5.000.000 forint között 36.000 forint + az 1.000.000 forint feletti rész 2%-a,

– 5.000.001–10.000.000 forint között 116.000 forint + az 5.000.000 forint feletti rész 1%-a,

– 10.000.000 forint feletti ügyérték esetén 166.000 forint + a 10.000.000 forint feletti összegrész 0,5%-a.

A végrehajtót a munkadíj 50%-a költségátalányként illeti meg.

A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel

a) a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget,

b) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét,

c) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú, illetve tolmács költségtérítését,

d) a végrehajtási eljárás során felmerült postaköltséget,

e) a végrehajtási eljárás során, a végrehajtás foganatosításával felmerült indokolt és igazolt más költséget.

A készkiadásokat a végrehajtó akkor számíthatja fel, ha azok az adott végrehajtási üggyel kapcsolatban indokoltak és igazolhatók.

A végrehajtó – az irattárazási költségek, az informatikai alkalmazások költségei, valamint a digitalizálási és archiválási feladatokkal összefüggő költségeinek fedezetére – szintén készkiadásként ügyviteli és iratkezelési díjat számíthat fel, összege ügyenként 8.000 forint.

A végrehajtót az eljárása kezdetén ügyenként megilleti pénzkövetelés behajtása esetén a pénzfizetésre irányuló végrehajtási eljárásban a munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a, de összesen legalább 9.000 forint, amely az eljárás kezdetén felszámítható 8.000 forint ügyviteli és iratkezelési díjjal együtt nem haladhatja meg a 85.000 forintot.

A végrehajtót helyszíni eljárásért székhelyen belül megkezdett óránként 9.000 forint munkadíj, 4.500 forint költségátalány és székhelyen belül 2.500, székhelyen kívül 3.500 forint utazási költségátalány illeti meg.

Ha a végrehajtási eljárás eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg! A behajtási jutalék alapja a végrehajtható okiratban feltüntetett követelésből megtérült összeg, de maximum 5.000.000 forint 8%-a.

1. A fizetési meghagyást csak cégek és szolgáltatók kezdeményezhetik.

NEM IGAZ.

Fizetési meghagyásos eljárást bárki kezdeményezhet, akinek tartoznak. A lejárt pénzkövetelés eredhet ki nem fizetett számlából, vissza nem fizetett kölcsönből, illetve el nem végzett – de kifizetett – munkából vagy károkozásból is.

Fizetési meghagyásos eljárást az indíthat, akinek van belföldi kézbesítési címe, és az ellen indítható, akinek szintén van belföldi kézbesítési címe.

Magyarországon maximum 30.000.000 forint tartozás hajtható be fizetési meghagyással, 3.000.000 forintig csak fizetési meghagyással, afölött fizetési meghagyással és bírósági eljárásban is behajtható a tartozás; 30.000.000 forint fölött mindenképpen bírósághoz kell fordulni.

2. Fizetési meghagyást bármely hitelező kibocsáthat.

NEM ÍGY VAN.

Fizetési meghagyást csak közjegyző bocsáthat ki, a hitelező csak kezdeményezheti a kibocsátást; a fizetési meghagyás tulajdonképpen egy hivatalos tértivevényes levél a közjegyzőtől. A fizetési meghagyásos eljárás úgynevezett nem peres eljárás, amikor is nincs tárgyalás, a közjegyző a kérelemnek megfelelően állítja ki a dokumentumot, nem vizsgálja sem a követelésnek magának, sem az összegének a jogosságát (ezt csak bíróság vizsgálhatja).

3. A fizetési meghagyás csak egy újabb felszólítás.

TÁVOLRÓL SEM.

Vannak, akik hajlamosak válasz nélkül hagyni a fizetési meghagyást, azt gondolva, nem lehet komoly, ha egyszer nem bíróságtól, hanem „csak” közjegyzőtől jön – csak egy újabb felszólítás, amire nem kell válaszolni.

Ez nagy hiba lehet. Ha ugyanis a kötelezett a megadott határidőben nem ad be ellentmondást a fizetési meghagyás ellen, a fizetési meghagyás jogerőssé válik. A jogerős fizetési meghagyás után a következő lépés már a végrehajtó lesz.

4. Ha valaki nem veszi át a fizetési meghagyást, nem történik semmi.

DEHOGYNEM TÖRTÉNIK.

Ha nem veszik át a fizetési meghagyást, akkor azt a kézbesítés második elvetélt megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Vagyis jobb átvenni a fizetési meghagyást és a kézhezvételtől számított 15 napon belül reagálni rá – vitatni a jogosságát (ellentmondás) vagy nem vitatni, hanem kifizetni a tartozást, illetve részletfizetést vagy más méltányosságot kérni.

5. Fizetési meghagyásnál nem kérhető részletfizetés, fizetési halasztás.

DE KÉRHETŐ.

Az adósnak módjában áll méltányosságot kérni, például részletfizetést, fizetési halasztást, de kizárólag az ellentmondásra nyitva álló határidőn belül, azaz a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 15 napon belül. Méltányossági fizetési engedmény – az ellentmondással egyező módon – szóban bármelyik közjegyzőnél, levélben az eljáró közjegyzőnél, illetve elektronikus iratbeadás esetében a MOKK rendszerén keresztül kérhető.

6. A 15 nap az 15 munkanap.

EZ NEM IGAZ.

Az adós ellentmondást adhat be, ha a fizetési meghagyásban szereplő pénzköveteléssel vagy annak összegével nem ért egyet, illetve fizetési méltányosságokat kérhet, ha elismeri ugyan a tartozást, de az egészet nem tudja vagy nem akarja rögtön kifizetni. Minderre a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre, de – a közkeletű tévhittel szemben – nem 15 munkanap, hanem 15 naptári nap, vagyis bele kell számolni a szombatot, vasárnapot és minden ünnepnapot is. Például egy április 19-én átvett fizetési meghagyásnál a határidő nem május 10-én jár le, hanem már május 4-én.

7. A fizetési meghagyás is csak egy jogi procedúra, ami sokáig eltart.

SZÓ SINCS RÓLA.

A fizetési meghagyásos eljárás meglepően gyors. Ha a közjegyző mindent rendben talál a kérelemben, a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – elektronikus úton beadott kérelem esetén 3 munkanapon belül – kibocsátja. Ha a címzett a kézbesítéstől számított 15 napon belül nem vitatja a követelés jogosságát, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, ha pedig nem fizetett, a végrehajtás is megindítható vele szemben.

+1 fontos igazság: Ellentmondás esetén semmit nem kell indokolni vagy bizonyítani.

VALÓBAN NEM KELL.

Az ellentmondásból ki kell derülnie, hogy a címzett nem ért egyet a fizetési meghagyással vagy annak bármely részével, de indokolnia ekkor még nem kell semmit, mint ahogy bizonyítania sem (ezekre majd a bírósági eljárásban kerülhet sor).

Ha azonban az adós nem ellentmond a fizetési meghagyásnak, hanem az abban érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézbesítését megelőzően teljesítette vagy azt követően teljesíti, ennek tényét kell közölnie a közjegyzővel és egyúttal igazolnia a befizetés időpontját vagy a bizonylat sorszámának és keltének, vagy a pénzügyi művelet, tranzakció azonosítójának, befizetőazonosítójának megjelölésével, vagy bármi más módon.

A követeléskezelés idő- és költségvonzata

A behajtási költség kb. 150.000 forint tartozásig ugyanakkora, az időszükséglet viszont független a tartozás összegétől.

A társasházi közös költség statisztikai adatok szerint átlagosan havi 15-20 ezer forint körül van és mivel a 6. hátralékos hónap után indítható behajtási eljárás, a szokásosan behajtás alá kerülő átlagos közösköltség-hátralék adósonként 100-150 ezer forint lehet.

Mint az alábbi infogram mutatja, ha végig kell vinni az eljárást — márpedig az esetek többségében végig kell vinni –, akkor csaknem annyi költséget kell kifizetnie annak, aki be kívánja hajtani a követelést, mint amekkora az – átlagos – eredeti tartozás. Az eljárás végén az adós kénytelen megfizetni a behajtási költséget is – de nem mindig képes erre, ez esetben az eljárási költségek a behajtó vesztesége.

A behajtási költségek, ha végig kell vinni az eljárást, 1 adós esetén – a végrehajtási költségek nélkül(!) – összesen minimum több mint 70 ezer forintra rúgnak, ha ugyanebben az 1 tartozásban mondjuk 3 adós van “benne” – vagyis a hátralékos lakásnak három tulajdonosa van –, akkor több mint 180 ezer forintra, szintén a végrehajtási költségek nélkül(!).

A költségek az eljárás sikeres lezárultáig lekötött, vagyis holt pénz, s az eljárásnak nem kevés az időigénye sem.

A költség minden egyes hat hónapon túli átlagos közösköltség-hátralék, vagyis társasházi követelés esetében ennyi – feltéve, hogy a törvényes hat hónapon túl el is indul a hátralékbeszedési eljárás –, vagyis összesen annyiszor 80 ezer forint, ahány határidőn túli tartozás vár behajtásra. Ha az adós, akivel szemben elindul az eljárás, ezt követően megint nem fizeti a közös költséget, akkor az nem vonható be a már elindult eljárásba, hanem amiatt csak új eljárás indítható, újabb hat fizetetlenül maradt hónap múltán (ezeknek nem kell egymást követő hónapoknak lenniük). Vagyis notórius nemfizetők esetében a társasház folyamatosan kénytelen beszedési eljárásokat indítani, illetve az ezzel megbízott közös képviselővel vagy társasházkezelővel indíttatni, s ha ez előáll, akkor az eljárás lefolytatójának folyamatosan rabolja az idejét és a kényszerű költségfizetés miatt üresíti a kasszáját.

Az eljárásra fordított időt tekintve normál lezajlásúnak akkor tekinthető a behajtási folyamat, ha

  • az adós nem mond ellent a fizetési meghagyásnak – ha igen, az legalább 3-9 hónap időveszteség;
  • végrehajtási kifogásokkal nem akasztja meg a végrehajtó munkáját (időhúzás) – ha igen, az előre becsülhetetlen időveszteség, de egyetlen kifogásolás esetén is 1-2 hónap;
  • nincsenek hatályban a behajtási folyamatot felfüggesztő moratóriumok – ha igen, mint most a koronavírus-vészhelyzet miatt, az kiszámíthatatlan ideig megállíthatja a folyamatot.

 

A hátralékbehajtás időszükséglete, ha minden rendben megy – és nem vesszük számításba a végrehajtási időket(!) –, minimum 7 hónap.

A hátralékbeszedés rossz — de még csak nem is a legrosszabb — esetben akár másfél, két évet is igénybe vehet.

Az időintervallumok összetevői

  • tértivevényes levelezés (általánosan 5 nap),
  • fizetési lehetőség az adós számára (eltérő),
  • holtidő (normál ügyintézési időszükséglet, munkaszüneti napok, egyéb okkal történő várakozás).

Tételes költség- és időráfordítások

Szoft — megegyezéses — szakasz

A szoft eljárási szakasz minimális időigénye 55 nap.

Az eljárási szakasz minimális költségvonzata 1 átlagtartozásra
1 adós esetén 9.000 Ft, 3 adós esetén 19.000 Ft.

1. Kapcsolatfelvétel az adóssal
(tájékoztatás, ajánlatok)
2. Első
fizetési felszólítás
3. Második
fizetési felszólítás
Médium — végrehajtás-előkészítési — szakasz

A médium eljárási szakasz minimális időigénye 70 nap.

Az eljárási szakasz minimális költségvonzata 1 átlagtartozásra
1 adós esetén 16.500 Ft, 3 adós esetén 31.700 Ft.

4. A hivatalos eljárásokhoz
szükséges
adósi adatok bekérése
5. Fizetési meghagyás
kibocsátása
és jogerőre emelkedése
6. Az utolsó
önkéntes fizetési lehetőség
az adós számára
Hard — végrehajtási — szakasz

A hard eljárási szakasz minimális időigénye 65 nap
– a végrehajtási idő nélkül(!).

Az eljárási szakasz minimális költségvonzata 1 átlagtartozásra 1 adós esetén 45.000 Ft, 3 adós esetén 133.000 Ft
– a végrehajtási költségek nélkül(!).

4. A hivatalos eljárásokhoz
szükséges
adósi adatok bekérése
5. Fizetési meghagyás
kibocsátása
és jogerőre emelkedése
6. Az utolsó
önkéntes fizetési lehetőség
az adós számára

Várjuk jelentkezését!

Hívjon, írjon emailt,

minden felvilágosítást megkap tőlünk!

Merth László

Faktor-Ring Zrt.
Mobil: +36-30-966-5720
Email: laszlo.merth@gmail.com

Vitári Jenő

Vitári Ügyvédi Iroda
Mobil: 06-20-398-3116
Email: office@vitari.hu

Ruip Zsófia

Solventis Kft.
Mobil: 06-20-910-1103
Email: solventis@solventis.hu