Ismertetjük Társaságunk konstrukcióját a társasházi közösköltség-tartozások  beszedésére és mellékeljük az erre vonatkozó mintaszerződéseket is.

Társasházi követeléskezelési konstrukciónk

A Faktor-Ring Zrt. akkor és csakis akkor tud követeléskezelést vállalni a társasházak számára, ha azok a már meglévő, illetve folyamatosan képződő követeléseik kezelésére felhatalmazzák a közös képviselőt vagy a társasházi közösség valamely tagját, akinek jogában áll a követeléskezelési keretszerződést aláírni, illetve aki majd a folyamatos kapcsolatot tartja társaságunkkal.

A Faktorációval vegyes megbízási szerződés tartalmazza a követeléskezelési konstrukció teljes körű leírását, a felek közti elszámolás elveit és annak gyakorlati megvalósulását.

A behajtási folyamat egészét csak akkor vagyunk képesek végigvinni, ha jogosulttá válunk a szükséges dokumentumok aláírására, az ügyek felügyeletére és rendelkezhetünk a befolyó pénzeszközökről. E feltételt csak követelésértékesítéssel (faktorációval) összekapcsolt követeléskezelési szisztéma tudja biztosítani. Ennek következtében minden követelés vagy követeléscsomag átadásakor kötünk egy engedményezési szerződést is, ami révén a követelés(csomag) – jelképes áron – Társaságunk tulajdonába kerül.

A szerződő felek közötti pénzügyi elszámolást a keretszerződés rögzíti. Konstrukciónk szerint a nemfizető adósokkal szembeni követelések kikerülnek a társasház könyveléséből, a Társaságunktól a társasháznak befolyó összegek pedig rendkívüli bevételként könyvelhetők el.

Az itt röviden ismertetett konstrukciónk a megbízással érintett ügyekben teljes körű biztonságot nyújt a társasházaknak az alábbiak miatt:

A társasházat nem terhelik a követelés behajtásához kapcsolódó költségek, mert a behajtást Társaságunk teljeskörűen finanszírozza.
A faktorcég a követelések előminősítése során felhívja a társasház képviselőjének figyelmét a behajthatatlan követelésekre. Ez esetben megtakaríthatók a követelés behajtására fordítandó költségek, amelyek egyébiránt nem térülnének meg és veszteséget okoznának a társasháznak.
A követeléskezelés valamennyi szereplőjével, de különösen a tartozást felhalmozó lakókkal történő kapcsolattartás is a faktorcég feladata és felelőssége lesz.

Az alábbi táblázatban összehasonlítottunk háromféle követeléskezelési módot,
 • ha a társasház saját maga kezeli a közösköltség-tartozásból származó követeléseit,
 • ha ügyvédre bízza követelései érvényesítését,
 • ha Társaságunk végzi számára követelései beszedését.

Úgy véljük, ennek alapján a társasházak eldönthetik, melyik megoldás a kedvező számukra.  

A megbízási szerződés tartalmazza a megbízás tárgyát, a követelések átvételével kapcsolatos feltételrendszert, a megbízó és megbízott jogait és kötelezettségeit, a felek közötti elszámolás módszertanát, valamint a keretszerződés megvalósulási kondícióit.

A megbízási keretszerződés rögzíti az engedményezett szerződésekkel átadott követelések behajtásának díjmértékeit is. A díjmérték a csomagszerződésben (engedményezési szerződésben) átadott tartozások összértékére vetített százalékarány és az átadott követelések számától függ, három tartozáscsomagban.

Vállalási díjunk

Az engedményezési szerződés rögzíti az átadásra kerülő követelések számát és azok paramétereit, továbbá az ilyen típusú szerződések valamennyi kötelező jogi feltételét.

Néhány szerződési feltétel és körülmény

Üzleti hasznunkat csökkentik az általunk megfizetett, de a végrehajtási eljárásban meg nem térülő költségeink – nullszaldós, veszteséges és behajthatatlan ügyek –, köztük az ezen követelésekkel kapcsolatos élőmunkaköltségeink (bérek és azok közterhei, megbízási díjak stb.). Ez azt jelenti, hogy ezeket a költségeket a megbízó társasháznak nem kell megtérítenie számunkra, ezek a Faktor-Ring Zrt. veszteségei (a veszteségekre példákat sorolunk A behajtás sikeressége cím alatt).

E veszteségvállalás minden átvett tartozásra érvényes. E veszteségek minimalizálása érdekében az aktuális engedményezési szerződésbe kerülő követeléseket a szerződés aláírása előtt minősítjük (bevizsgáljuk), hogy kiszűrjük az eleve veszteségesen behajtható és behajthatatlan hátralékokat.

Gyakorlati tapasztalat, hogy egy követeléscsomagnak nem minden eleme hajtható be 100%-osan. Ennek oka a társasházi közös költségek esetében például az lehet, hogy

 • a társasház követelését az illető társasházi lakrész tulajdoni lapján jelzálogjoggal vagy más végrehajtási joggal biztosított egyéb követelések előzik; ez a helyzet bekövetkezhet a követeléskezelési megbízást követően is;
 • tartósan külföldön élő vagy külföldi tulajdonos, régóta nem fizető, pereskedő adósok (elhúzódó hagyatéki eljárásokat követően az örökösök) esetében előfordulhat, hogy magasabb lesz a közösköltség-tartozás, mint a behajtás biztosítékát jelentő ingatlan(rész) piaci értéke;
 • a behajtási folyamat eleve időigényes és el is húzódhat – az adós például pereket kezdeményez, folyamatosan kifogásokkal él –, eközben az ingatlan státusza megváltozhat vagy éppen az értéke csökkenhet (például jóhiszemű lakó költözik be, haszonélvezeti jogot jegyeztetnek be az ingatlan tulajdoni lapjára, lakók gondnokság alá kerülnek);
 • a fedezeti ingatlant a bentlakók lelakják, lepusztítják, az értékesíthetetlenné válik (például tűzeset, beázás, életveszélyessé nyilvánítás stb.);
 • a tulajdonos vagy bérlő tartós távollétében illetéktelen lakáshasználók veszik birtokba a lakást, akiket hosszas (akár évekig is elhúzódó) pereskedést követően, csak hatósági közreműködéssel lehet a lakás elhagyására kényszeríteni.


Az egy csomagban átadott követelések hozzávetőleges megtérülése

A megbízóval minden átadott csomag esetében félévente – szerződés szerint – elszámolunk. A megbízó azonban – ha kéri – ezen kívül is bármikor riportot/tájékoztatást kaphat a csomag vagy az egyes ügyek aktuális behajtási állapotáról.

Az adóstól befolyó tételekből – félévente – előbb a megbízott, a Faktor-Ring Zrt. keretszerződésben (megbízási szerződésben) rögzített költségeit fedezzük, amit természetesen az adós térít meg a behajtási folyamat során, míg az aktuálisan fennmaradó bevétel a konkrét csomagokra kötött engedményezési szerződésben rögzített arányban oszlik meg a megbízó és a megbízott között.

A konstrukció szerződései

A konstrukció a társasház és a Faktor-Ring Pénzügyi és Tanácsadó Zrt. közötti megbízási és engedményezési szerződésben testesül meg. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk e szerződések tartalmát.

 • A konstrukciós szerződésekben a társasház a Megbízó, Társaságunk a Megbízott, ketten együtt a Felek.
 • A Megbízó a Megbízott kezelésébe adja meg nem fizetett közösköltség-tartozásból eredő – meglévő és keletkező – követeléseit.
 • Megbízó kijelenti, hogy az átadott követelésekkel rajta kívül senki más nem rendelkezhet, azokról nem intézkedhet. Ez azt is jelenti, hogy az átadott követeléseket nem terheli senki más természetes vagy jogi személy semmiféle igénye, azokba az adósok nem számíthatják be esetleges viszontkövetelésüket. A követelések nem állnak peres vagy egyéb jogi eljárás alatt.
 • Megbízott vállalja, hogy a Megbízótól kapott követeléseket szakszerűen kezeli, vagyis szakszerűen és törvényesen hajtja be a Társasház számára annak közösköltség-elmaradásból származó követeléseit.
 • Megbízott kijelenti, hogy az MNB engedélyével és felügyelete alatt működő faktorcég, ezért jogában áll követeléseket vásárolni, illetve kezelni. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik olyan korszerű infrastruktúrával és elszámolási rendszerrel, ami képessé teszi őt nagy tömegű követelések gyors, szakszerű és törvényes kezelésére.
 • Megbízott az átvett követeléseket csak akkor képes határidőre és az elvárható hatékonysággal kezelni, ha azokkal teljeskörűen rendelkezik, ezért a Felek e jogosultságot rögzítik a szerződésekben.
 • Megbízott rendszeresen tájékoztatja Megbízót az ügyek aktuális állásáról, státuszáról, de a Megbízó bármikor külön is megkapja e tájékoztatást (riportot), ha kéri.
 • Megbízó bármikor visszavonhatja a követeléskezelési megbízást, azonban ez esetben vissza kell fizetnie Megbízottnak a követelések vételárát, amelyet az kifizetett, emellett Megbízónak ki kell fizetnie a megbízási szerződésben rögzített átalányköltség összegét, valamint azokat a – például közjegyzői, bírósági, végrehajtói költségeket –, amelyeket Megbízott a visszavonásig kifizetett.
 • Megbízott a Megbízótól átvett követelések érvényesítésekor kizárólag a fizetési meghagyásról szóló törvényben, a polgári törvénykönyvben és a polgári perrendtartásban, valamint a végrehajtási eljárásról szóló törvényben meghatározott lehetőségekkel él.
 • A követeléskezelés első lépcsőjeként Megbízott tájékoztatja az adósokat az engedményezés tényéről (írásbeli értesítés), egyúttal fizetési felszólítást is küld neki, amelyben kéri, hogy az adós mielőbb rendezze a tartozását, illetve felajánl neki részletfizetési megállapodást vagy alternatív fizetési módokat.
 • Megbízott az ügyfelekkel írásban, telefonon és személyesen tartja a kapcsolatot.
 • Amennyiben az adós nem rendezi az adósságát vagy nem él a felajánlott rendezési megoldásokkal, Megbízott fizetési meghagyás kibocsátását kéri a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál. Megbízott végrehajtási eljárást kezdeményez, ha a) a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett vagy b) az adós által indított peres eljárás jogerősen úgy zárult le, hogy a bíróság a követelés teljes vagy részleges megtérítését írta elő az adós számára, de az mégsem egyenlíti ki a tartozását.
 • Az adós által önként teljesített vagy a végrehajtási eljárás során befolyt összegekkel Megbízott a megbízási szerződésben rögzítettek szerint számol el Megbízóval.
 • A követeléskezelés során felmerülő valamennyi költséget Megbízott fizeti meg a felmerülés időpontjában. A végrehajtási eljárásban a végrehajtó elsődlegesen ezeket az összegeket hajtja be az adóstól. Ennek értelmében a végrehajtótól Megbízotthoz befolyó összegek mindaddig Megbízottat illetik meg, amíg azok nem fedezik a behajtás érdekében korábban általa megfizetett költségeket, a megbízási szerződésben rögzített módon.
 • A költségek megtérülését követően az adóstól vagy a végrehajtótól befolyó összegek Megbízót és Megbízottat illetik meg olyan arányban, amilyen arányban erről Felek – a kezelésre átadott követelések számosságát illetően – a megbízási szerződésben megegyeztek egymással.
 • Megbízott határozatlan időre vállalja követelések kezelését mindaddig, amíg a Megbízóval kötött megbízási szerződés hatályban van.
 • Felek minden követelésátadáskor engedményezési szerződést kötnek egymással, amelyben az engedményezett követeléseket pontosan meghatározzák.

Várjuk jelentkezését!

Hívjon, írjon emailt,

minden felvilágosítást megkap tőlünk!

Merth László

Faktor-Ring Zrt.
Mobil: +36-30-966-5720
Email: laszlo.merth@gmail.com

Vitári Jenő

Vitári Ügyvédi Iroda
Mobil: 06-20-398-3116
Email: office@vitari.hu

Ruip Zsófia

Solventis Kft.
Mobil: 06-20-910-1103
Email: solventis@solventis.hu